HopZone TopZone
# Clan Average
1 OutOfControlHeartless Heartless
OutOfControl 
1178.38
∑ 47135
2 EliteGamersWorldChampion WorldChampion
EliteGamers 
1041.70
∑ 41668
3 ArmataStrigoiInfernet Infernet
ArmataStrigoi 
940.85
∑ 37634
4 RagnnaroKAllRussian AllRussian
RagnnaroK 
895.78
∑ 35831
5 CQCLegends Legends
CQC 
766.08
∑ 30643
6 TheVersaliTyExxcelcior Exxcelcior
TheVersaliTy 
704.25
∑ 28170
7 EliteGamersWanderlust Wanderlust
EliteGamers 
669.73
∑ 26789
8 CQCPomposos Pomposos
CQC 
647.25
∑ 25890
9 TheVersaliTySupreme Supreme
TheVersaliTy 
591.45
∑ 23658
10 TheVersaliTyJeremys Jeremys
TheVersaliTy 
443.30
∑ 17732
11 ArmataStrigoiNightfall Nightfall
ArmataStrigoi 
410.23
∑ 16409
12 RagnnaroKGodMode GodMode
RagnnaroK 
381.35
∑ 15254
13 LaCorteAsesinaAsesinoSaSueldO AsesinoSaSueldO
LaCorteAsesina 
329.20
∑ 13168
14 Mortiferos Mortiferos
 
304.55
∑ 12182
15 OutOfControlEndless Endless
OutOfControl 
287.30
∑ 11492
16 MagicalPowerWarriorsSky WarriorsSky
MagicalPower 
175.75
∑ 7030
17 FirstCompanyTheSSS TheSSS
FirstCompany 
157.68
∑ 6307
18 FirstCompanyRestInPeace RestInPeace
FirstCompany 
155.85
∑ 6234
19 LionHeartCountingStars CountingStars
LionHeart 
150.50
∑ 6020
20 MareaVerdeVendetta Vendetta
MareaVerde 
149.13
∑ 5965
21 EliteGamersSanSebastian SanSebastian
EliteGamers 
145.98
∑ 5839
22 Dementes Dementes
 
115.40
∑ 4616
23 Teistas Teistas
 
114.90
∑ 4596
24 CoreaDelNorteGuerrerosZ GuerrerosZ
CoreaDelNorte 
113.13
∑ 4525
25 Infernales Infernales
 
107.68
∑ 4307